Geen advies beter dan groeiadvies

Donderdag 7 februari 2019

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vindt het jammer dat Hans Alders geen advies heeft kunnen uitbrengen over Schiphol na 2020. Tegelijk is zij tevreden dat het geen groeiadvies is geworden. Dat had Schiphol volstrekt niet verdiend, wat ten overvloede nog eens blijkt uit het verslag van de ORS-voorzitter aan de minister van IenW over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Door één lijn te trekken hebben de omgevingspartijen in de ORS (bewoners, bestuurders en milieuorganisaties) kunnen verhinderen dat Schiphol na 2020 zou kunnen groeien zonder de afspraken uit het verleden na te komen en zonder dat er harde afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling. Dat tweederde van de ORS-delegaties heeft geadviseerd om een pas op de plaats te maken tot en met 2023 doet ook recht aan de maatschappelijke consultatie, waarbij ook tweederde van de omwonenden koos voor stop of zelfs krimp.

Omdat een unaniem advies er niet in zat, heeft de ORS-voorzitter zijn opdracht teruggegeven. Dat de bal nu weer bij de politiek ligt is in die zin niet nieuw dat dit altijd al het geval was: de ORS is immers slechts een adviesorgaan. Dat het overleg zou zijn mislukt is ook voorbarig: het verslag van de voorzitter dat de minister gelijk dezelfde dag openbaar heeft gemaakt bevat namelijk bewijzen ten over van het gelijk van de bewoners dat groei niet mag, niet kan en ook niet nodig is.

Dat is munitie voor de volgende ronde. Een nationaal besluit over Schiphol heeft grote regionale en lokale gevolgen. Dat kan dus niet worden genomen zonder instemming van de omgeving. Vandaar dat de bewonersdelegatie (net als de andere partijen trouwens) zich klaar maakt voor verder overleg, lobby, publiciteit en actie om zo’n besluit te beïnvloeden. Daartoe wordt een campagneplan opgesteld met activiteiten en bijeenkomsten tot begin 2020.

In deze periode komen achtereenvolgens aan de orde: het afronden van het Milieueffectrapport (MER), het opstellen van een Luchthavenverkeersbesluit (LVB) om het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS) vast te leggen (het plafond van 500.000 vluchten waaronder 29.000 in de nacht en de vierde-baanregel), goedkeuring van de Gebruiksprognose 2020 en de evaluatie van de ORS. Daarom is de ORS-zittingsduur verlengd tot begin 2020 en er wordt een interim-voorzitter benoemd om deze onderwerpen voor te bereiden.

De opstelling van de bewonersdelegatie betekent een breuk met het verleden en wordt alom gezien als een ‘game-changer’. Ondanks het ontbreken van een ORS-advies staan de bewoners zeker niet buiten spel. Schiphol en zijn omgeving zijn in de goede zin van het woord tot elkaar veroordeeld. Ook de minister en de Kamer kunnen niet om de omgeving heen, al was het alleen al omdat wij uitstekende argumenten hebben. Nu tweederde van de omwonenden en ruim de helft van de gehele bevolking geen groei wil, zetten de bewonersorganisaties verdere stappen. Alle 95 kiesmannen zijn uitgenodigd voor een informatie- en actiebijeenkomst op zaterdag 23 februari in Badhoevedorp. Daar komen ook de campagneplannen aan de orde voor de Statenverkiezingen op 20 maart 2019 en beïnvloeding van de landelijke politieke besluitvorming.

Het blijft nog wel even onrustig in de polder, zowel in de lucht als op de grond

ORS-bewonersdelegatie

6 februari 2019

 

NRC 30 januari 2019: Groeistop Schiphol beste voor klimaat én economie.

Radio 1, 1 februari: Hans Alders: ‘Geen draagvlak voor regeerakkoord rond Schiphol’

Trouw 2 februari: Het is een goede zaak dat er op Schiphol pas op de plaats wordt gemaakt.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer