Tweede Kamerverkiezingen 2017

Wat zeiden de belangrijkste politieke partijen in hun programma over Schiphol?

 

In alfabetische volgorde:

tk

50PLUS

 • Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting.
 • Schiphol moet koploper worden in het terugdringen van alle emissies naar nul.
 • Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.
 • De overheid moet zeer zorgvuldig omgaan met de belangen van KLM.
 • De Rotterdamse haven krijgt voldoende ruimte en faciliteiten om groei te verwezenlijken.


CDA

 • Veelzijdige mobiliteit is cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Daar zijn grote kansen om de mobiliteit daar verder te verbeteren. Zo kan de binnenvaart een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.


ChristenUnie

 • CO2-beprijzing luchtvaart en scheepvaart in Europees verband met een positieve uitzondering voor kleine schippers en de relatief duurzame binnenvaart. Zo wordt vervuilende uitstoot tegengegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de grenseffecten en de grote bijdrage van vervoer over water in het tegengaan van de CO2-last van transport.
 • Geen toeslag op HSL. De toeslag voor de HSL-Zuid vervalt nu deze onderdeel is geworden van het hoofdrailnet.
 • Voor lucht- en scheepvaart bij voorkeur mondiale, anders Europese emissiereductiedoelstellingen.


D66

 • De lucht- en scheepvaart vragen om mondiale afspraken die aansluiten bij de afspraken van de klimaattop in Parijs. In Nederland en Europa werken we samen met de lucht- en scheepvaartsector aan schonere motoren en biobrandstoffen en beperken we uitstoot door efficiënter vervoer. Dit kan onder andere via een Single European Sky: één Europees luchtruim waarin we niet meer omvliegen. Dat versterkt de concurrentiepositie van de Europese (en dus Nederlandse) luchtvaartsector en levert direct een substantiële besparing op van brandstof en dus van CO2-uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen. D66 wil dat scherp wordt toegezien op de bestaande regels voor scheepvaart in lage emissiezones. Het mag niet lonen om boetes te riskeren. Deze zones breiden we in Europa en mondiaal uit. D66 wil de binnenvaart helpen groener te worden met financieringsmogelijkheden op maat en innovatie, en daarmee de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof drastisch terugbrengen.
 • Nederland heeft twee mainports: Schiphol en de Rotterdamse haven. Beide zijn cruciaal vooronze economische ontwikkeling. Duurzame groei, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast en een gezonde relatie met de omgeving is daarbij noodzakelijk. Schiphol zorgt voor banen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de mogelijkheid voor iedere Nederlander om naar alle uithoeken van de wereld te vliegen. Maar Schiphol betekent ook overlast voor omwonenden en negatieve effecten op flora en fauna. D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur in de regio Schiphol. Dat geldt ook voor de vliegvelden Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven en Lelystad. D66 blijft zich inzetten om hinder voor omwonenden te beperken en effecten op natuur te minimaliseren. D66 wil dat Schiphol en de havens van Rotterdam en Amsterdam de meest duurzame (lucht)havens ter wereld worden. Schiphol en de Rotterdamse haven kunnen een grote rol spelen in de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie. D66 wil dat in het beleid voor beide mainports verankeren.
 • Snelle directe treinverbindingen tussen hoofdsteden in Europa kunnen een alternatief zijn voor een deel van het vliegverkeer. D66 wil bedrijven stimuleren om deze verbindingen te exploiteren en dit fiscaal aantrekkelijk maken.
 • D66 wil dat Almere en Lelystad aangesloten worden op het Nederlandse nachtnet van treinen, om de verbinding met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken en Schiphol Lelystad Airport vanaf 2020 te ontsluiten.


GroenLinks

 • Oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer worden beperkt door een belasting op vliegreizen te introduceren.
 • Er komen geen nieuwe vliegvelden in Nederland.
 • Verdere groei van Schiphol is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.


PvdA

 • Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie. Toch kan de groei van het vliegverkeer niet ongeclausuleerd zijn. Groei is alleen dan aanvaardbaar wanneer Schiphol de uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. De tarieven van de luchthaven worden hierop aangepast. Schiphol moet blijvend werken aan voldoende draagvlak voor hun plannen met de omwonenden.
 • Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol. Het wordt met een goede OV-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/ Schiphol.
 • KLM is van groot belang voor Schiphol en de Nederlandse economie. Oneerlijke concurrentie voor de KLM willen we bestrijden door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun KLM dwarszitten.
 • De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.
 • De grootste vervuiling vindt plaats op zee en in de lucht. De brandstof voor schepen is vaak zeer giftig omdat op volle zee geen nationale controle mogelijk is op deze gifstoffen. Wij pleiten voor opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart. In Europees verband wensen wij een Europese kerosineheffing en voortschrijdende uitstootnormen voor schepen. In nationaal verband steunen we initiatieven uit de vervoersector om de binnenvaart te vergroenen.


Partij voor de Dieren

 • Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, Luchthaven Lelystad, Groningen Airport, Eelde en Maastricht Aachen Airport worden niet verder uitgebreid. Vliegveld Twente wordt niet aangelegd.
 • Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. De werkelijke kosten van reizen moeten in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt. Op vluchten naar en vanuit Europa wordt een CO2-belasting geheven.
 • Nederland zet in op betrouwbare, betaalbare, emissiearme en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

PVV

Schiphol wordt niet genoemd in het programma voor 2017. Maar in 2012 stond er:

 • Er zijn de knettergekke CO2-maatregelen, die een ramp zijn voor Schiphol en de KLM en voor onze industrie.
 • Onze mainports Schiphol en de Rotterdamse haven moeten tot de wereldtop behoren.
 • Dus geen Europese regels die de groei bemoeilijken. De bereikbaarheid van de haven van Rotterdam verbeteren is van cruciaal belang voor onze economie.
 • Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels.


SP

 • We zetten in op snelle en betaalbare HSL-treinverbindingen vanaf Schiphol, als alternatief voor korte vluchten.
 • Schiphol blijft in overheidshanden. We verduurzamen de luchtvaart, door het gebruik van bio-kerosine te bevorderen en oude vliegtuigen die veel overlast veroorzaken extra te belasten. We versterken de positie van KLM en Transavia, oneerlijke concurrentie door luchtvaart-maatschappijen die oneigenlijke staatssteun ontvangen of die hun personeel uitbuiten of onderbetalen leggen we aan banden.
 • Met de havens van Rotterdam en Amsterdam, de Eemshaven en met Schiphol denken we mee hoe technische verduurzaming samen kan gaan met versterking van de werkgelegenheid en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.


SGP

 • Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. Verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens ligt daarom voor de hand.
 • Bij voldoende perspectief is uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad wenselijk.
 • Vliegreizen zorgen voor veel milieuvervuiling. Nederland dient zich in internationaal verband sterk te maken voor een accijns op kerosine.
 • Zolang dit niet geregeld is, moet er een nationale vliegbelasting komen.
 • Het hoger belasten van het gebruik van grondstoffen en energie is onontkoombaar. Voorbeeld:
  extra heffing voor het vliegverkeer.


VVD

 • Het aantal reizigers op Schiphol neemt ook van jaar tot jaar toe. Dat gaat niet vanzelf. Voortdurend moeten we de concurrentie van andere luchthavens in de gaten houden. Want als overstappende passagiers Schiphol links laten liggen, hebben ook wij straks minder bestemmingen om uit te kiezen. Het zou Nederland minder aantrekkelijk maken voor vestiging van internationale bedrijven. Net zoals het ons banen kost als de afhandeling van containers in buitenlandse havens plaatsvindt in plaats van in Nederland. We zijn trots op onze uitstekende verbindingen via wegen, spoorwegen, vaarwegen en de lucht. Om de groeiende stroom aan goederen te kunnen blijven vervoeren, is het belangrijk dat we al deze verbindingen op orde houden. Een gelijk internationaal speelveld is daarbij van groot belang. Want Nederland is geen eiland: onze zeehavens, luchthavens, transportbedrijven, brain- en greenports zijn van vitaal economisch belang en opereren in een internationale markt.
 • Europese landen gaan verschillend om met de doorbelasting van beveiligingskosten, de kosten oor douane en milieumaatregelen op luchthavens. Voor de concurrentiepositie van Schiphol is het van belang dat de optelsom van dergelijke kosten concurrerend is met die van de andere grote luchthavens in Europa en hubs elders in de wereld. Om het vrachtvervoer via Schiphol te stimuleren, moet de digitale vrachtbrief snel worden geïntroduceerd en kijken we naar de hoogte van toezichts- en handhavingskosten in vergelijking met andere landen.
 • De capaciteit van het station bij Schiphol moet worden vergroot. Schiphol moet daarbij de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen, uiteraard met oog voor de overlast voor de omgeving. Dankzij bronbeleid worden vliegtuigen steeds schoner en stiller. De milieuruimte die dit biedt, moet kunnen worden ingezet voor de groei van het aantal vliegbewegingen. Een deel van de vluchten, die niet van belang zijn voor de hub-functie, kan worden verplaatst naar andere locaties in Nederland, zoals Lelystad Airport. Ook dit biedt ruimte voor de groei van het vliegverkeer op Schiphol. Vliegverkeer van en naar alle luchthavens moet veilig zijn. De overheid moet daarom ingrijpen als drones de (vlieg)veiligheid bedreigen. Voor de veiligheid is het ook van belang dat er ruimte is voor effectief beheer van vogelpopulaties rondom luchthavens.
 • Beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen zijn maatwerk, dus moeten die zo veel mogelijk op lokaal niveau worden genomen. (…) Sommige belangen moeten juist wel op nationaal niveau worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan natuurbescherming en waterveiligheid of beperkingen aan bebouwing in de nabijheid van Schiphol of aan de kust. Als mensen willen ondernemen of wonen naast een luchthaven dan moet dat kunnen.

 


 

In zakenreisnieuws.nl stond een analyse onder de titel ‘Wie is de partij van de luchtvaart?’