Maak einde aan rechteloosheid rondom Schiphol

Petitie

 


WIJ,  Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol,

CONSTATEREN

 • Dat de milieuwinst door stillere vliegtuigen sinds het AldersAkkoord voor meer dan 100% is benut voor volumegroei. En niet voor 50%, zoals opgenomen in het regeerakkoord (factsheet bij Aldersverslag).
 • Dat Schiphol met de groei daarmee is vooruitgelopen op nog niet geleverde hinderbeperking. Dat deze groei bovendien in grote mate bestaat uit vluchten die niet/weinig bijdragen aan de Nederlandse economie (‘pretvluchten’) en in strijd zijn met de afgesproken Selectiviteit op Schiphol.
 • Dat het aantal niet mainport-gebonden vluchten nu tussen de 100.000 en 150.000 ligt en nog verder toeneemt bij eventuele verdere groei van Schiphol, omdat instrumenten voor selectieve groei ontbreken en ook niet zijn opgenomen in de voorgenomen verkeersverdelingsmaatregel vanwege de EU mededingingswetgeving.
 • Dat een Ticket Tax volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van economische zaken een positief effect heeft op de economie. Dat volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ er een hogere Ticket Tax nodig is, en dan deze opbrengsten van Nederlandse en buitenlandse passagiers kunnen worden uitgekeerd via een algemene lastenverlichting, waardoor de koopkracht van burgers er zelfs op vooruit gaat.
 • Dat er bij schaarste aan capaciteit op Schiphol door een aanhoudend plafond van het aantal vluchten automatisch een prikkel ontstaat voor de luchtvaartmaatschappijen om de slots selectiever in te zetten voor die vluchten die het meeste bijdragen aan de economie en daardoor ook meer opbrengen. Dat dit bovendien als voordeel heeft voor de werknemers in de luchtvaart dat de ‘race to the bottom’ op het gebied van arbeidsvoorwaarden kan worden gestopt.
 • Dat de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur heeft gewezen op de leefomgeving als hedendaagse onderscheidende factor voor het vestigingsklimaat van bedrijven en haar werknemers, en de negatieve effecten van Schiphol daarop.
 • Dat de structurele veiligheidsrisico’s zoals geconstateerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog niet zijn verminderd, en de gezondheidsrisico’s door ultrafijnstof nog niet verder zijn onderzocht.
 • Dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor een gezonde geluidsomgeving recent heeft verscherpt, waardoor een groot deel van de Randstad gezondheidsrisico’s heeft vanwege het geluid van Schiphol. En dat deze spanning tussen wonen en vliegen steeds groter wordt door de grote bouwopgave in de Randstad.
 • Dat het draagvlak voor Schiphol steeds verder afbrokkelt onder omwonenden vanwege het bereiken van een kritische grens van het aantal vluchten dat men kan verdragen (ook als die stiller worden) en het niet nakomen van hinderbeperkende afspraken.
 • Dat Schiphol zowel niet voldoet aan de regels van het oude stelstel met handhavingspunten als van het nieuwe stelsel met vliegafspraken (Nieuw Normen en Handhavingsstelsel), maar dat handhaving niet mogelijk is vanwege het zogenaamde anticiperend handhaven. Dat hierdoor een rechtsvacuüm is ontstaan dat het gevoel van bewoners dat zij in een rechtsstaat leven, ernstig ondermijnt.

 

VERZOEKEN

de Nederlandse politiek om:

 • Zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de huidige gedoogsituatie, en daarbij ook de afspraken met betrekking tot het terugdringen van het aantal nachtvluchten naar 29.000 en de vierde baanregel te verankeren in wet- en regelgeving.
 • Conform het 50/50 principe uit het regeerakkoord alsnog de hinderbeperking te realiseren die behoort bij het aantal van 500.000 vluchten, en Schiphol alle afspraken uit het Aldersakkoord te laten uitvoeren.
 • Ervoor te zorgen dat de verdere ontwikkeling van de mainport binnen het huidige plafond van 500.000 vluchten wordt gerealiseerd door een betere uitvoering van de afgesproken Selectiviteit.
 • Werk te maken van de ontwikkeling van een alternatieve locatie voor Schiphol met een ambitieuze planning.