Onze uitgangspunten

De bewoners die gekozen zijn in de Omgevingsraad Schiphol laten zich leiden door de volgende uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling van Schiphol.

 

1. Beperkte selectieve groei

Evenwicht tussen welzijn en welvaart dient het leidende principe te zijn van het Schipholbeleid. Maximalisering van de opbrengsten van de luchthaven mag niet leiden tot verslechtering van het milieu en de leef- en woonomstandigheden van de bewoners. De in de wet verankerde milieu-grenzen maken verdere ontwikkeling van Schiphol, als kwalitatieve hoogwaardige hub-luchthaven met behoud van goede verbindingen met de belangrijkste economische centra van de wereld, mogelijk. Daarbij kunnen een goed vestigingsklimaat in Nederland voor het  internationale bedrijfsleven en de concurrentiepositie van Schiphol als middelgrote Europese hub-luchthaven behouden blijven.

De dubbeldoelstelling: doorontwikkeling van Schiphol én een gezond en veilig leefmilieu voor bewoners, is alleen bereikbaar wanneer de afspraken  in de Aldersakkoorden strikt worden nageleefd: beperking van de groei, strikte toepassing van selectiviteit bij het beheer van slots en tijdige doorontwikkeling van Lelystad en Eindhoven. Daarvoor is één luchthavensysteem voor Schiphol, Eindhoven en Lelystad volgens Europese regels onontbeerlijk. Alleen zo kan worden voorkomen dat het leefmilieu van miljoenen bewoners in de Schipholregio ernstig wordt geschaad en dat de welvaart van Nederland en de regio door belemmering van de luchtvaart wordt bedreigd.

2. Veiligheid en milieu en voorop

Luchtvaart brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en is vervuilend. Vliegrampen kunnen ook op de grond veel levens kosten en trauma’s veroorzaken die jaren doorwerken. Geluidsoverlast en uitstoot tasten het milieu aan en zijn risico’s voor de gezondheid.  Deze realiteiten verplichten een luchthaven in dichtbevolkt gebied tot uiterste inspanningen om deze nadelige gevolgen te beperken. Daarom moet veiligheid de hoogste prioriteit blijven bij het nemen van beslissingen, de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidsoverlast voor de bewoners verder worden teruggedrongen en dient het gebruik van minder milieubelastende vervoersopties te worden gestimuleerd.

3. Verantwoorde ruimtelijke ordening

De aanwezigheid van een grote luchthaven legt beperkingen op aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Schipholregio. Deze beperkingen hebben nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van bepaalde wijken en dorpen. De grootschalige bouw van woningen op locaties waar nu of in de voorzienbare toekomst ernstige overlast kan worden verwacht leidt tot meer gehinderden, meer weerstand tegen de gevolgen van Schiphol en kan op termijn ook een beperkte en selectieve ontwikkeling van de luchthaven in de weg staan. Het verleiden van toekomstige bewoners, die niet kunnen voorzien in welke mate vlieghinder hun persoonlijke leven zal raken, om te gaan wonen in de nabijheid van Schiphol is in strijd met de zorgplicht van de overheid voor de burger.

Tegelijkertijd is er de behoefte te wonen waar het werk is en de realiteit dat woon-werkverkeer kosten en milieubelasting meebrengt. Voorzien wordt dat in dit deel van het land in de komende jaren nog veel woningen nodig zijn maar ook dat veel kantoorpanden nog lang en mogelijk blijvend leeg staan. Deze dilemma’s verplichten de wetgever en de regionale overheden tot een zorgvuldige afweging van belangen bij het kiezen van locaties voor woningbouw en het uitsluiten van grootschalige woningbouw te dicht bij Schiphol.