Milieucommissie kritisch over Luchtvaartnota

Maandag 13 mei 2019

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) heeft een kritisch advies uitgebracht over de opzet van de Luchtvaartnota. Het advies richt zich op de zogeheten Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die het plan van aanpak beschrijft. De commissie acht het nodig dat er naast een groeiscenario ook een stagnatie – en een krimpscenario worden uitgewerkt. Alleen op die manier kan een zorgvuldige keuze worden gemaakt.

Dit advies sluit volledig aan bij de kritiek die de ORS-bewonersdelegatie heeft geuit in haar zienswijze op deze NRD. Groei behoort geen doel op zich te zijn. Het gaat om de internationale bereikbaarheid van Nederland via de lucht. De mogelijkheden daarvoor worden beperkt door normen voor veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Andere aspecten zoals bedrijvigheid of werkgelegenheid zijn niet bepalend voor de omvang van Schiphol.

De Commissie adviseert om de discussie over hoe de luchtvaart zich moet ontwikkelen, te voeren aan de hand van alternatieven die uitgaan van groei, stagnatie of krimp van de luchtvaart, van meer of minder terugdringen van de hinder en van al dan niet terugdringen van de CO2-uitstoot. Door deze alternatieven te vergelijken in het milieueffectrapport komen belangrijke milieugevolgen die aan deze keuzes verbonden zijn, goed in beeld. Verder adviseert ze om doelen concreet en toetsbaar te beschrijven en om daarbij onderscheid te maken tussen doelen voor de korte en de lange termijn (voor en na 2030).
De minister stelt veel criteria voor om de effecten van de luchtvaart op de mens, zijn leefomgeving, het klimaat, de natuur en de economie te beschrijven. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te focussen op de criteria die de belangrijke verschillen tussen alternatieven laten zien. Voorbeelden hiervan zijn: de beschikbare ruimte voor onder andere woningbouw, de omvang en de duur van de hinder en de schadelijke stoffen die vrijkomen bij vliegen vanaf Nederlandse luchthavens.”

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer