Vertrouwen in Schiphol verloren

Woensdag 7 december 2016

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft geen vertrouwen meer in de betrouwbaarheid van Schiphol bij het nakomen van afspraken: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Na 7 jaar intensief overleg tussen Schiphol, de gemeenten en bewoners zijn tussen deze partijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot 2021. Dit akkoord staat bekend als het Aldersakkoord, vernoemd naar de voorzitter van het overleg. In 2015 is dit akkoord in werking getreden.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de partijen vertegenwoordigd zijn ziet toe op handhaving van de afspraken. Van meet af aan blijkt keer op keer, dat Schiphol zich niet aan haar deel van de afspraken houdt. De geluidmetingen deugen niet, het afgesproken preferente baangebruik wordt aan de laars gelapt en het aantal nachtvluchten is in plaats van binnen de afgesproken 29.000 vliegbewegingen uitgegroeid tot bijna 32.000.

Jaarlijks maakt Schiphol een prognose voor het gebruik van de luchthaven in het komende jaar. De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu vraagt vervolgens advies aan de ORS en besluit conform dat advies, als het unaniem genomen is.

De gebruiksprognose 2017 wijkt dermate van de afspraken uit het Aldersakkoord af, dat de bewoners delegatie in de ORS niet mee wil gaan in een positief advies aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal nu op eigen gezag een besluit moeten nemen.

In een brief aan de staatssecretaris zegt de werkgroep, dat zij constateert, dat Schiphol het Aldersakkoord vooral gebruikt als opstapje voor steeds verdere groei met alle gevolgen voor de bewoners als het gaat om toename van gevaar, uitbreiding van hinder en vergroting van gezondheidsrisico’s als gevolg van de uitstoot van (ultra)fijnstof.

De Werkgroep dringt er bij de staatssecretaris op aan, dat zij de gebruiksprognose 2017 aanpast aan de afspraken uit het Aldersakkoord.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016 zei de baas van Schiphol – Jos Nijhuis, dat hij vond dat al dat gepraat over de ontwikkeling van Schiphol weinig zin heeft. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer wil hem daarin nog geen gelijk geven.

De brief staat hieronder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurslid: Lourens Burgers

(020-6964260)

Geerdinkhof 189
1103 PW Amsterdam-Zuidoost
Tel. : 020 6974730

 

Amsterdam, 7 december 2016

 

Aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu mw. S Dijksma.

U heeft aan de ORS gevraagd om u uiterlijk op 1 december 2016 te adviseren over de gebruiksprognose 2017.

Een eensluidend advies heeft de ORS niet aan u toegestuurd. Partijen, die binnen de ORS overleggen over de ontwikkeling van Schiphol, zijn het niet eens zijn over het handhaven van de afspraken, die zijn vastgelegd in het zgn Aldersakkoord. U heeft aangegeven dat, indien er geen eensluidend advies van de ORS op 1 december beschikbaar is, u zelf een beslissing zult moeten nemen.

Gedurende 7 jaren is er intensief overleg geweest tussen de sector, de gemeenten en de bewoners over de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2021. Die zeven jaar zijn nodig geweest. De belangen lopen sterk uiteen. Schiphol wenst een ongebreidelde groei van het aantal vliegbewegingen, gemeenten willen ruimte om woningbouw te realiseren en de bewoners willen zoveel mogelijk beperking van gevaar, beperking van de geluidoverlast en een gezond leefmilieu. Het resultaat van het Aldersoverleg was ons inziens een goede balans tussen de verschillende belangen. De bewonersgroeperingen hebben daarbij behoorlijk wat ingeleverd.

Nu het Aldersakkoord nog geen 2 jaar in werking is, zien wij een indrukwekkende lijst met voorbeelden van ontwikkelingen die in strijd zijn met de afspraken. Met name de sector lapt de afspraken aan zijn laars. De sector legt de afgesproken Rinnooy Kan normen (de normen voor dwarswind, waarboven afgeweken mag worden van het preferent baangebruik) naast zich neer, wijkt af van het afgesproken maximum aan nachtvluchten, landt en start op de Schiphol-Oostbaan met reguliere verkeersvliegtuigen terwijl de gemeenten het voor elkaar hebben gekregen, dat in beschermingengebieden gebouwd kan gaan worden; met als gevolg uitbreiding van het aantal gehinderden.

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het vertrouwen in de overheid aan kracht inboet. Ook wij als bewoners kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat al onze inspanningen om een solide akkoord tot stand te brengen met de partners over de ontwikkeling van Schiphol direct daarna door de partners uit de sector en door de gemeenten als slechts een opstapje wordt gebruikt voor verder uitbreiding van gevaar, hinder en aantasting van de luchtkwaliteit door de verontreiniging met (ultra)fijnstof.

Wij verwachten daarom, dat u als staatssecretaris de afspraken uit het Aldersakkoord tegenover de sector en gemeenten overeind zult houden en de gebruiksprognose 2017 van Schiphol in overeenstemming met die afspraken zult brengen.

Wij gaan er verder vanuit, dat u snel uw beslissing zult nemen, omdat er anders een beleidsvacuüm ontstaat.

Graag worden wij op de hoogte gesteld van uw besluit.

 

Vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.

 

 

Lourens Burgers, lid bestuur

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer