Vervolg Hoorzitting Tweede kamer over Schipholoverleg

Donderdag 4 februari 2021

Tijdens het derde deel van deze hoorzitting kwam onder meer de ORS-bewonersdelegatie aan het woord met de volgende opening:

Betere aansturing
Vlieghinder is een aanslag op de gezondheid van omwonenden en een
aantasting van hun leefomgeving. Ieder mens heeft recht op bescherming
daartegen. Het Aldersakkoord beloofde een “Ontwikkeling in balans met de
omgeving”. Daarvan is helaas niets terecht gekomen. In strijd met de afspraken
is de hinder toegenomen en zijn de grenzen van wat de omgeving kan dragen
overschreden. Schiphol heeft dus een betere aansturing nodig. Ook in dit geval
heeft de overheid de burger in de steek gelaten.
Nieuwe kaders
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een nieuwe overlegstructuur zoals Pieter
van Geel voorstelt alléén niet voldoende is. Om het geschonden vertrouwen te
herstellen, moeten eerst achterstallige afspraken worden nagekomen. Bovendien
zijn nieuwe normen nodig die beter aansluiten bij de daadwerkelijk ervaren
hinder. In zijn Eindverslag gaf Hans Alders al aan dat het groeiverdienmodel
niet werkt, omdat de milieuwinst wordt teniet gedaan door extra vliegtuigen. De
nieuwe overlegstructuur biedt een unieke kans om de publieke waarden uit de
Luchtvaartnota concreet in te vullen voor de Schipholregio: netwerkkwaliteit,
omgevingskwaliteit, participatiekwaliteit, informatiekwaliteit en
rechtsbescherming.
Transparante participatie
Om niet in de fouten uit het verleden te vervallen, is het nodig dat een wettelijk
verankerd proces tot stand komt tussen de Interbestuurlijke Programma Raad
(IPR) en de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Alles wat de
leefomgeving raakt, moet van transparant advies zijn voorzien voordat er
besluiten vallen. Participatie is geen gunst maar een recht. Wegens het
“waterbedeffect” is het van belang om versnippering te voorkomen. De
Commissie Cohen wijst wegens de complexiteit van het luchtvaartbeleid op de
noodzaak van permanente, integrale en professionele participatie van
omwonenden. Die kan heel goed worden aangevuld met tijdelijke burgerpanels
of andere vormen van consultatie zoals Van Geel voorstelt.
Kwartiermaker urgent
Van Geel geeft een advies op hoofdlijnen die nader uitwerking vragen. We
kunnen de corona-pauze benutten om de complete interbestuurlijke agenda uit
te werken. Gezien de alom erkende problemen met de leefbaarheid dringen wij
aan op spoedige aanstelling van de kwartiermaker.

 

Het gehele videoverslag van 4 februari is te vinden op Debat Gemist

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer