Impressie Regioforum 8 maart 2019

Vliegveld in zee

Groei van Schiphol is op de huidige locatie niet meer mogelijk. Alle seinen staan op rood: zowel leefbaarheid, gezondheid, veiligheid als duurzaamheid maken groei onmogelijk. Moet Schiphol dan maar verplaatst worden? Het is wel de beste maatregel om de hinder in een groot gebied van de randstad weg te nemen. De uitkomst van de maatschappelijke consultatie en het bevolkingsonderzoek bevestigen dat overduidelijk.

Met een ‘quickscan’ is even snel gekeken naar de mogelijkheden van zo’n verplaatsing. De teleurstellende uitkomst daarvan lijkt helaas vooringenomen: zo worden de kosten hoog opgevoerd en de baten verwaarloosd. Ook de tegenargumenten lijken nogal gezocht: de zichtbaarheid vanaf het strand wordt als een nadeel gezien, de hoorbaarheid op land is kennelijk van minder betekenis. Het is ook wrang dat de minister zegt dat er gen ruimte is op zee wegens windmolenparken die nodig zijn voor het klimaat. Ze vergeet dat luchtvaartgroei het klimaat juist nog veel meer schaadt.

In de Luchtvaartnota moet het principebesluit genomen worden dat verplaatsing onontkoombaar is als de politiek meent dat de luchtvaart ondanks alles toch moet groeien. De bewoners hebben zelf een plan ingediend voor gefaseerde uitvoering. Verplaatsing naar zee kan gewoon.

 

Evaluatie Gebruiksprognose 2018

Ook het afgelopen gebruiksjaar was het aantal gehinderden door Schiphol hoog en meer dan in de prognose. Ieder jaar geeft Schiphol wel oorzaken aan zoals onderhoud en het weer, maar helaas moeten we constateren dat het aantal gehinderden structureel is toegenomen sinds het Aldersakkoord. Het uitgangspunt dat groei gepaard zou moeten gaan met een vermindering van het aantal berekende gehinderden (‘winst’ door stillere toestellen en betere routes) is dan ook niet waargemaakt.

De eerder toegezegde (maar niet gerealiseerde) vermindering van het aantal nachtvluchten en het beter naleven van de vierde baanregel (alleen bij uitzondering vier banen tegelijk gebruiken) kan dit verbeteren. Maar er is veel meer nodig om te voldoen aan de hinderafspraken uit het Aldersakkoord. Het aantal overschrijdingen van de vierde baanregel was afgelopen jaar zelfs weer hoger. Bewoners hebben derhalve ook formeel in de vergadering laten weten dat niet is voldaan aan deze regel.

 

BAS jaarrapportage 2018

BAS (Bewoners Aanspeekpunt Schiphol) is in feite de brievenbus voor de bewoners uit de wijde omgeving van Schiphol. Voor de volledige rapportage zie www.bezoekbas.nl.

Alle klachten worden keurig gerubriceerd in tal van hoofdstukken. In het afgelopen gebruiksjaar is het aantal klagers enorm toegenomen, met als uitschieter de Zwanenburgbaan met maar liefst 92%. Maar ook de Polderbaan liet een toename zien van 54%.

In het nieuws werd dit door Schiphol toegeschreven aan de niet geplande reparaties aan de Polderbaan van tien dagen in de zomer. Deze uitleg bevreemdt ons zeer gelet op de toename van het aantal klagers van juist de Polderbaan.

Het nieuws horen is een ding maar het op waarde weten te beoordelen is vaak een ander. Op het Regioforum hebben wij de oorzaak van de toename van de klachten gezocht in de toenemende orgie van geluid van vliegtuigen, met name door de frequentie van het overvliegen! Dit nader onderzoeken valt buiten de taken van de afdeling BAS van Schiphol.

 

Voorstellen Hinderbeperking

Het Regioforum heeft weinig invloed. Eens per jaar kunnen twee onderzoeken aangevraagd worden om hinder te beperken. Dat is afgelopen jaar gelukt maar men heeft er niets aan gedaan. Buitengewoon teleurstellend als je ziet hoe de klachten zich ontwikkelen.

Omdat er de afgelopen jaar geen voorstellen tot hinderbeperking zijn  onderzocht, mogen er dit jaar vier worden aangevraagd, voor 15 mei. Ervaring leert dat dat dit soort quickscans zelden tot verbeteringen leiden.

 

Mededeling clustervertegenwoordiger Polderbaan-binnengebied

De nieuwe clustervertegenwoordiger Polderbaan-binnengebied deelde mee dat de Dorpsraad Zwanenburg van plan is een peiling te houden onder de achterban en een brief te schrijven aan de minister dat zij akkoord gaat met een groei van 25.000 extra vluchten als Schiphol in zee beter wordt onderzocht.

De delegatieleider reageerde als volgt. Het unanieme bewonersstandpunt om het onderhandelingsresultaat met groei af te wijzen is het resultaat van zorgvuldige afweging plus drie raadplegingen van de gehele achterban van het clustervertegenwoordigersoverleg. De soloactie uit Zwanenburg ondermijnt de eensgezindheid van de bewonersgeleding in de ORS. Dit optreden is ook in strijd met het profiel van clustervertegenwoordiger zoals omschreven in artikel 5 van het Bewonersreglement (compromisbereidheid, collectief verdedigen naar buiten).

Zodra er signalen waren dat dit dreigde te gebeuren is deze clustervertegenwoordiger uitgenodigd om dit afwijkende standpunt toe te lichten. Helaas is dat tot drie keer toe geweigerd. De overige negen clustervertegenwoordigers beraden zich op een stevige reactie.

Een uitgebreide onderbouwing van het bewonersstandpunt is hier te vinden op:

 

Brief Schiphol over groot baanonderhoud

Schiphol heeft een brief over groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan verspreid onder ruim 660.000 adressen (dus zo’n 1.2 miljoen ‘buren’). Betekent dit dat Schiphol erkent dat er zoveel gehinderden zijn? De bewonersdelegatie wil weten hoe deze actie zich verhoudt tot de ORS-afspraak over gemeenschappelijke communicatie naar de omgeving. Omdat uit reacties blijkt dat veel omwonenden zich afvragen waarom de een wel en de ander niet zo’n brief heeft gekregen, wil de bewonersdelegatie weten waarop is geselecteerd. Ten slotte is zij benieuwd naar de kosten van deze mailing en uit welk budget die is betaald.

 

Afscheid bewonersleden

Voorzitter Alders nam afscheid van twee aanwezige vertrekkende bewonersleden Ciska Spikker en Klaas Bijlsma met een woord van dank voor hun inzet.