Brief aan tweede kabinetsinformateur

Vrijdag 21 mei 2021

De zes burgerorganisaties die zich eind april hebben gewend tot de toenmalige informateur Herman Tjeenk Willink hebben een geactualiseerde oproep gericht tot Mariette Hamer en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

“Schiphol en de luchtvaart kunnen niet ontbreken in een (kort) regeerakkoord, gezien de grote belangen van de internationale activiteiten van Nederland, de sterk gehinderde leefomgeving en de noodzakelijke bijdrage van de luchtvaart aan het akkoord van Parijs. Ons voorstel gaat uit van de nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen bij de burgers zoals breed door de politiek gewenst.

Het luchtvaartbeleid staat op een tweesprong. De bewoners willen beperking van het luchtverkeer conform de vier publieke belangen uit de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, omdat die belangen dan veel beter gediend worden dan in 2019 het geval was. De luchtvaartsector wil echter de luchtvaartgroei voortzetten via “stiller en schoner vliegen”, conform het groeiverdienmodel dat ook in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 wordt vermeld. Hinder en uitstoot nemen vanwege het grotere aantal vluchten aantoonbaar toe. Schiphol was in 2019 met miljoenen transferpassagiers al 50% groter dan voor verbinding van Nederland benodigd was.

Het herstel na Corona biedt een uitgelezen kans om een nieuwe politieke koers van de luchtvaart in te zetten, die veel beter past bij de zorgvuldige omgang met de leefomgeving. Daarom verzoeken wij u in bijgaande geactualiseerde brief van zes burgerorganisaties:

>  In het coalitieakkoord – in plaats van het streven naar voortgezette luchtvaartgroei – ruimte te scheppen voor een nieuwe koers in het luchtvaartbeleid;

>  Een objectief deskundigenonderzoek te laten houden naar het scenario van verbinding, met zodanig beperkt luchtverkeer dat de veiligheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid zo goed mogelijk behartigd en verbeterd worden;

>  In afwachting van de onderzoeksresultaten de heropbouw op Schiphol en de regionale luchthavens tot 350.000 vluchten te beperken, om voldongen feiten te voorkomen.”

 

Geactualiseerde_brief_burgerorganisaties _aan_de_informateur_en_de_Tweede_Kamer_20210521

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer