Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd

Maandag 24 september 2018

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft de Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd. Zij voorziet dat de prognose niet voldoet aan de eis dat de afhandeling van het het luchtverkeer in 2019 voldoet aan de normen en regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Het rechtsvacuüm dat daarvan de oorzaak is moet eerst worden opgeheven voordat de dienstregeling in werking kan treden.

Jaarlijks moet de Omgevingsraad Schiphol (ORS) advies uitbrengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de dienstregeling op Schiphol voor het komende gebruiksjaar. De raad bekijkt dan of de verwachte verkeersafhandeling past binnen de gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels. De afgelopen jaren is gebleken dat het eerste inderdaad het geval is, maar het tweede absoluut niet. Met name de vierde-baanregel wordt massaal overtreden, waardoor de bescherming in het nieuwe stelsel niet minstens gelijk is aan het oude stelsel.

Deze situatie is ontstaan doordat het oude (vigerende) systeem niet meer wordt toegepast en het nieuwe nog niet gehandhaafd. Daardoor wordt enerzijds de overschrijding van de grenswaarden in de handhavingspunten onder het oude stelsel gedoogd. Anderzijds bestaan er onvoldoende garanties voor het correct toepassen van de normen binnen het nieuwe stelsel. Behalve dat de vierde-baanregel wordt overtreden is het volumeplafond van 500.000 vluchten niet gegarandeerd, wordt het maximum aantal nachtvluchten van 29.000 genegeerd en wordt het verouderde (Nederlandse) rekenmodel toegepast

Nu dit zogeheten “anticiperend handhaven” al vijf jaar duurt is de rechtsbescherming van omwonenden niet meer gegarandeerd. Er moet een einde komen aan deze gedoogsituatie. De bewonersdelegatie verzoekt de minister van IenW om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te laten onderzoeken of de vierde-baanregel wordt nageleefd (aantal overschrijdingen, motivering uitzonderingsgronden). In afwachting daarvan hangt de dienstregeling in de lucht, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer