Geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Donderdag 9 maart 2023

MRS: geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) oordeelt negatief over het voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de geluidsnormen op meerdere plaatsen rondom de luchthaven op te rekken. “Als de minister de geluidshinder voor omwonenden écht wil terugdringen moet hij maatregelen treffen die daadwerkelijk bijdragen aan hinderbeperking in hun directe omgeving”, stelt MRS-voorzitter Eddy van Hijum. “En zulke maatregelen ontbreken in het voorstel.”

Minister Harbers heeft de MRS samen met de luchtvaartsector gevraagd om advies uit te brengen over de Tijdelijke regeling preferentieel baangebruik. Deze regeling moet een einde maken aan het gedogen van de huidige overschrijdingen van de wettelijke geluidsnormen rondom Schiphol. Om dit te bereiken wil de minister niet alleen het aantal vluchten beperken tot 460.000 per jaar, maar daarnaast ook op tien plaatsen de geluidsnormen verhogen. Dit laatste voorstel zorgt voor veel onrust bij omwonenden en gemeenten.

De MRS is er niet van overtuigd dat het experiment van minister Harbers gunstig uitpakt voor de hinderbeleving van omwonenden. Dat de minister het aantal vluchten wil beperken tot 460.000 beschouwt de MRS als een ‘minimale eerste stap’. Volgens recente berekeningen past dit aantal echter niet binnen de bestaande wettelijke normen. Dit geeft aan dat de hinder door het vliegverkeer in de afgelopen 15 jaar veel sterker is toegenomen dan de rekenmodellen hebben voorspeld. De realiteit van omwonenden is dat de sterke groei van Schiphol heeft geleid tot een forse toename van de geluidsoverlast en een verslechtering van de leefkwaliteit. De MRS adviseert de minister te bezien met welke gerichte maatregelen hij de overschrijdingen van de geldende geluidsnormen kan terugdringen. De MRS wil bovendien op korte termijn met hem in gesprek over een nieuw stelsel van normen dat omwonenden beter beschermt tegen geluidshinder en emissies door het vliegverkeer.

De MRS betreurt het dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen ervoor gekozen hebben om de voorgestelde maatregelen bij de rechter aan te vechten, terwijl Schiphol de regeling uitvoerbaar vindt. “Het kabinet beloofde vorig jaar een ‘nieuw evenwicht’ tussen het vliegverkeer en de leefkwaliteit. Het is hoog tijd om de eerste concrete stappen te zetten in deze richting”, stelt Van Hijum.

Het advies van de MRS wordt gesteund door de acht vertegenwoordigers van bewonersorganisaties rondom Schiphol en de Milieufederatie Noord-Holland. VNO-NCW West neemt een afwijkend standpunt in: de ondernemersorganisatie is bezorgd over de netwerkkwaliteit van Schiphol en steunt de kritiek van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen op de voorgestelde krimp.

Advies tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer