Is er ruimte voor wonen en vliegen?

Vrijdag 7 december 2018

Tijdens de Luchtvaartdag op 8 december 2018 in het nieuwe Amsterdome komen diverse problemen aan de orde die samenhangen met de ontwikkeling van Schiphol. Een daarvan is de vraag: Is er ruimte voor wonen en vliegen?

Introductie probleemstelling Wonen en Vliegen

De komende 10 jaar moeten er ca. 500.000 woningen worden gebouwd de wijde omgeving van Schiphol. Als het aan de luchtvaartsector ligt, komen er ca. 100.000 vluchten bij boven het huidige plafond van 500.000. Dit zou leiden tot een enorme stijging van de hinderbelasting voo romwonenden van de luchthaven (uitgedrukt in belaste woningen, ernstig gehinderden, slaapverstoorden en veiligheidsrisico’s)

Los van de precieze aantallen is overduidelijk dat men deze ontwikkeling niet op zijn beloop kan laten. De huidig situatie is al uit balans. Dat betekent: geen verdere groei op locatie om redenen van leefbaarheid, veiligheid en capaciteit.

Volgens de ORS-bewonersdelegatie moet er een bovenregionaal afwegingskader worden vastgesteld waarbinnen toekomstige woningbouw kan plaatsvinden en mag worden gevlogen, gebaseerd op het principe: Niet bouwen onder de routes (huidige en toekomstige). Het probleem mag niet worden opgelost door het te ontkennen of te bagatelliseren, zoals gebeurt door een kettingbeding met klaagverbod. Daarmee verzaakt de (gemeentelijke) overheid haar zorgplicht.

Volgens de BRS (bestuurdersdelegatie) is dit geen probleem dat ORS-overleg vergt. Dat is pertinent onjuist omdat de (advisering over de) afweging tussen wonen en vliegen behoort tot de wettelijke kerntaak van de ORS (“de plaats waar alle belangen en partijen rondSchiphol samenkomen”). Bovendien heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW ) expliciet advies gevraagd (reeds in april 2016!) aan de ORS over het vraagstuk van wonen en vliegen op middellange termijn. Een en ander doet niet af aan de regionale en lokale competentie op het gebied van bouw- en omgevingsrecht.

De luchtvaartsector meent dat zij niet hoeft op te draaien voor het probleem van de ‘spookgehinderden” die wonen in de (extra te bouwen) woningen in de omgeving van Schiphol. Zij is bereid om af te zien van bezwaar tegen bouwprojecten indien daar tegenover staat dat de overheden niet vragen om routeverlegging. Het kind van deze rekening is de argeloze huiszoekende in tijden van woningnood.

 

ORS Critical review Wonen en vliegen vond plaats op 4 december 2018

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer