Klachten over Schiphol rijzen de pan uit

Woensdag 25 januari 2017

Het aantal klachten over Schiphol is in 2016 fors toegenomen, zelfs nog meer dan de toch al enorme stijging van het aantal vluchten. Dit staat in schril contrast met de door Schiphol berekende hindervermindering. Om dit verschil te verklaren is betere informatie hoognodig.

airplaneshark

De schrikbarende toename van het aantal klachten bewijst de stelling van de bewoners dat door de groei van het aantal vluchten de hinder niet afneemt maar juist toeneemt. Dat komt ook omdat de beloofde hindervermindering achterblijft bij de afgesproken gematigde groei. De cijfers in het Milieueffectrapport (MER) die een spectaculaire hindervermindering veronderstellen zijn al eerder door de bewoners aangevochten en hebben geleid tot de noodzaak van herberekeningen.

De enorme stijging van het aantal klachten blijkt uit onverdachte bron, namelijk de eigen klachtenregistratie van Schiphol. Het Leidsch Dagblad publiceerde de cijfers: 8% meer klagers die samen 215.621 klachten indienden; dat aantal betekent een stijging van 30%. BAS heeft de eigen jaarrapportage 2016 uitgesteld.

Dat het aantal klachten is toegenomen is eigenlijk opvallend, want het wordt klagers niet makkelijk gemaakt. Men moet allerlei overbodige vragen beantwoorden, mensen die regelmatig klagen worden ontmoedigd en men hoort er meestal niets meer van. Veel klagers haken af, omdat ze verwachten dat er actie wordt genomen, maar ze krijgen het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Het is ook vreemd dat het bedrijf de kans onbenut laat om de hinderbeleving beter te analyseren: wat stoort het het meest en wat valt daaraan te doen: het aantal toestellen, het moment van de dag, de frequentie, duur rustperiode, soort vliegtuigen, starten of landen, concentratie of spreiding, etc.

Dat klachten serieus aandacht verdienen bleek recent uit de tv-uitzending van het programma De Kennis van Nu: herrie is niet alleen een bron van ergernis maar heeft ook grote gezondheidseffecten. Vliegtuiglawaai staat in de top 3 van herrie.

Omdat Schiphol uit alle macht probeert onder het overeengekomen plafond uit te komen (500.000 vluchten per jaar waarvan 29.000 in de nacht), dreigt het alleen maar erger te worden. Er is dan ook alle reden voor betere informatievoorziening en klachtafhandeling. Begin 2015 is in de Omgevingsraad Schiphol besloten om een einde te maken aan versnippering, doublures en verspilling door allerlei verschillende websites, bestanden, rapportages, publicaties. Nu, twee jaar later, is nog geen enkele resultaat geboekt, integendeel: er zijn weer aparte websites bijgekomen en bestaande zijn onnodig opgeleukt. Het plan van de bewoners voor een moderne app met de basisgegevens over vluchten, baangebruik, geluidsbelasting en klachten wordt geblokkeerd. Het is wrang dat dit wordt beargumenteerd met geldgebrek, want de huidige situatie is niet alleen verwarrend maar ook veel duurder. De bewoners leggen zich daar niet bij neer en zinnen op actie om de patstelling te doorbreken.

Daar kunnen we trouwens niet te lang mee wachten, want er is een andere oplossing in de maak: Als het aan Schiphol ligt mogen omwonenden in huizen die na 2005 zijn gebouwd helemaal niet meer klagen! Maar deze spookgehinderden laten zich niet wegpoetsen.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer