ORS bewoners vragen Eerste Kamer om Omgevingswet terug te zenden naar Tweede Kamer

Vrijdag 7 februari 2020

De Eerste Kamer zal op 11 februari 2020 stemmen over de nieuwe Omgevingswet. Geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s (neerstortgevaar) van laag overvliegend luchtverkeer zijn verreweg de grootste inbreuken op de leefomgeving. Volgens dit wetsontwerp blijft luchtvaart echter buiten de Omgevingswet. Er gelden minder strenge regels in de Wet Luchtvaart. Zo heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 vastgesteld dat de beperking  van externe veiligheidsrisico’s van luchtverkeer aanzienlijk minder streng is dan die van bedrijven op de grond. De restricties aan geluidhinder van vliegtuigen zijn ook ruimer dan die voor lawaai van grondactiviteiten.

De omwonenden van Schiphol en regionale luchthavens accepteren niet langer dat de luchtvaart tot hun nadeel de hand boven het hoofd wordt gehouden. Luchtvaart is een normale sector in ons land. De ongelijkheid met andere sectoren moet rechtgetrokken worden, en wel door de luchtvaartregels voor hinder- en risicobeperking gelijk te trekken met die voor grondactiviteiten. Daarvoor moet het wetsontwerp eerst nog aangepast worden. De omwonenden hebben de leden van de Eerste Kamer verzocht dit wetsontwerp nog niet aan te nemen.

 


Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Kopie: Leden van de Tweede Kamer

Onderwerp:  Verwerpen van de Omgevingswet en terugzenden naar de Tweede Kamer teneinde regels over geluid en externe veiligheid van vliegverkeer op te nemen

Geachte Kamerleden,

De Eerste Kamer zal op 11 februari 2020 stemmen over de nieuwe Omgevingswet (Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, Stb. 2016, 156). De kerntaak van de Eerste Kamer is om de kwaliteit van de wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarnaast toetst de Eerste Kamer of het wetsvoorstel voldoende weergeeft wat de wetgever wil.

De Omgevingswet (art. 1.3 OW) moet één samenhangende wet voor de fysieke leefomgeving zijn die als doel heeft om de balans tussen benutten en beschermen te bewaken. De wet dient een bestendige structuur voor de omgevingswetgeving op te leveren. Daarvoor worden tal van bestaande wetten in de Omgevingswet opgenomen. Echter, de regels voor het vliegverkeer betreffende geluid en externe veiligheid ontbreken.

Deze uitzondering zal een ernstig probleem opleveren voor de omwonenden die de externe  veiligheidsrisico’s en geluidhinder van naderend en uitvliegend luchtverkeer ondergaan. Deze inbreuken op de omgeving zijn namelijk aanzienlijk hoger dan die van andere sectoren in ons land. Zo heeft de Onderzoeksraad voor veiligheid op 6 april 2017 geconstateerd dat onder andere de normen voor beperking  van externe veiligheidsrisico’s van luchtverkeer van Schiphol aanzienlijk lager zijn dan die van bedrijven op de grond, vooral wat betreft groepsrisico’s. Ook is het algemeen bekend dat laag overvliegend luchtverkeer aanzienlijk meer geluidhinder veroorzaakt dan welke andere grondactiviteit ook, terwijl de restricties aan geluidhinder van vliegtuigen juist ruimer zijn.

Nu het kabinet terecht heeft geconstateerd dat de luchtvaart een normale economische sector is, ligt het voor de hand dat in het belang van een gelijk speelveld deze ongelijkheid wordt rechtgetrokken. Dit houdt in dat de eisen die aan beperking van de externe veiligheidsrisico’s en geluidhinder van luchtvaart worden gesteld, op zijn minst even streng moeten worden als de eisen die aan andere sectoren worden gesteld.

Wij verzoeken u het wetsontwerp Omgevingswet op 11 februari niet aan te nemen maar vast te stellen dat vanwege het belang van omwonenden, een gelijk speelveld tussen sectoren en een bestendige structuur van de Omgevingswet de geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s van luchtvaart in de Omgevingswet moeten worden opgenomen, zodat de luchtvaart aan dezelfde normen wordt onderworpen als andere sectoren. Wij verzoeken u het huidige wetsvoorstel terug te zenden naar de Tweede Kamer om de benodigde aanpassingen te doen.

Een van de juridische oplossingen die de Tweede Kamer zou kunnen overwegen zou kunnen zijn dat in de Omgevingswet wordt bepaald dat de wettelijke normen voor geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s in de Wet luchtvaart op zijn minstens gelijk of even zwaar zijn als die van andere sectoren in de Omgevingswet.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer