De ongemakkelijke waarheid van falend luchtvaartbeleid

Dinsdag 22 juni 2021

Omwonenden van Schiphol doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om een andere koers in te slaan met de Nederlandse luchtvaart. Doordat de belangen van de omgeving onvoldoende worden meegewogen in het Schipholbeleid is een enorme vertrouwensbreuk ontstaan. Hinderbeperkende maatregelen hebben de nadelen van de groei niet afdoende gecompenseerd. De enige remedie is minder vliegen. Dat kan ook zonder dat de internationale bereikbaarheid van ons land in gevaar komt en dient ook andere doelen zoals woningbouw en duurzaamheid.

Omgevingskwaliteit en rechtsbescherming

Het beleid van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot de beoogde “Ontwikkeling in balans met de omgeving”. Het voorgenomen beleid met het “groeiverdienmodel” zal dat ook niet bewerkstelligen. Dat is immers op dezelfde misvatting gebaseerd, dat met hinderbeperkende maatregelen de nadelen van de groei zou kunnen worden weggenomen. In werkelijkheid is het aantal ernstig gehinderden niet gedaald zoals beloofd, maar met ruim de helft gestegen. Dat zal in de toekomst nog verder toenemen wegens de woningbouwopgave.

Bovendien is ook de hinder per persoon toegenomen. Verlegging van routes, operationele maatregelen en stillere en schonere vliegtuigen hebben niet kunnen voorkomen dat in grote gebieden bij de luchthaven en onder vliegroutes sprake is van een permanente aanslag op de gezondheid en aantasting van het woongenot.

Daarom moet er een individuele hindernorm komen voor omgevingsgeluid. Ook de rechtsbescherming voor gedupeerden moet vergelijkbaar worden met die in andere sectoren. De  invoering van de Omgevingswet biedt een kans om de normering en de handhaving te harmoniseren. Een “Burgervisie Luchtvaart” moet in de Nationale Omgevingsvisie zijn opgenomen om het vraagstuk van wonen en vliegen zorgvuldig op te lossen. Onderdeel daarvan is ook participatie naar het advies van Pieter van Geel voor een nieuw overlegmodel Schiphol.

Netwerkkwaliteit en duurzaamheid

Omdat hinderbeperking onvoldoende soelaas biedt, rest minder vliegen als remedie. Ook het behalen van andere doelen zoals duurzaamheid en woningbouw nopen daartoe. Vermindering van gevaarlijke uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof is slechts mogelijk bij een aanzienlijk lager aantal vluchten: Schiphol kan toe met maximaal 350.000 vluchten. Afschaffing van het achterhaalde hubmodel maakt zo’n vermindering mogelijk zonder dat de internationale verbinding van ons land daaronder lijdt. Een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kan daaromtrent uitsluitsel geven.

Petitie

Begin 2019 heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in meerderheid geadviseerd tot een “Pas op de plaats” om overhaaste beslissingen en voldongen feiten te voorkomen. Door de verkiezingen en de kabinetsformatie duurt het rechtsvacuüm langer dan verantwoord. De Kamer kan dat voorkomen.

De hierboven genoemde argumenten zijn verwoord en nader toegelicht in een brief aan de Kabinetsformateur en de Tweede Kamer. Deze petitie vraagt de Kamer om in het komende Algemeen Overleg Luchtvaart op 24 juni 2021 richtinggevende uitspraken te doen over omgevingskwaliteit, rechtsbescherming en netwerkkwaliteit.

 

Bewonerspetitie Schiphol 20210622 (mondeling)

Bewonerspetitie_Schiphol_22_juni_2021 (compleet)

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer