Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol

Donderdag 17 januari 2019

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft op 17 januari 2019 een brief aan ORS-voorzitter Hans Alders vastgesteld waarin elke groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot en met 2023 wordt afgewezen. Daarmee worden alle passages uit het conceptadvies die instemming door de bewonersonderhandelaar met volumegroei suggereren, verworpen.

De afgelopen week hebben gesprekken met onze achterban plaatsgevonden over de hoofdlijnen voor het concept ORS-advies over Schiphol na 2020. Zoals ook al bleek uit de maatschappelijke consultatie eind 2018 is het draagvlak voor Schiphol snel afgebrokkeld in de afgelopen jaren. Als belangrijkste oorzaken zien wij het bereiken van een kritische grens bij het aantal vluchten dat de omgeving kan verdragen, het niet nakomen van afspraken, en de veranderde maatschappelijke opvattingen over luchtvaart in het algemeen. Naast geluidshinder wordt steeds kritischer gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen, ultrafijnstof, veiligheid van omwonenden en de invloed op het klimaat vanwege de CO2-uitstoot.

De veranderingen in de publieke opinie ten aanzien van al deze onderwerpen en de overlast die bewoners nog kunnen verdragen, zijn door enkele bewonersvertegenwoordigers onderschat: de achterban accepteert op dit moment geen enkele groei meer. Daarmee zitten de bewonersdelegatie, de bestuurders van provincies en gemeenten (BRS) en de milieuorganisaties nu op een vergelijkbare lijn, waardoor er een stevige basis is gelegd voor een breed gedragen ORS-advies. Herstel van vertrouwen tussen de luchtvaartsector en de omgeving is, zoals de BRS ook aangeeft, een cruciale factor voor een gedragen advies. En wij zien ook de bereidheid bij Schiphol om stappen te gaan zetten op dit terrein.

Herstel van vertrouwen noodzakelijk

Omwonenden van Schiphol hebben geen vertrouwen meer in de luchtvaartsector. Zij zijn niet bereid om te praten over verdere groei van Schiphol zolang eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen: ‘De 500.000 vluchten zijn nog niet verdiend maar worden wel al uitgevoerd’. Denk bijvoorbeeld aan de beloofde vermindering van het aantal nachtvluchten. Dat men 500.000 vluchten t/m 2023 überhaupt accepteert is dan ook al een blijk van grote redelijkheid van bewoners.

De noodkreet van de KLM om na 2020 weer te moeten kunnen doorgroeien op Schiphol wijten we aan het niet nakomen van de afgesproken Selectiviteit. Schiphol heeft actief niet-mainport gebonden verkeer aangetrokken, lees goedkope vakantie- en stedenvluchten. Vermindering van dit soort vluchten geeft nog voldoende groeiruimte binnen de bestaande capaciteit. Dat kan door uitplaatsing naar Lelystad, maar ook door vervanging van korte-afstandsvluchten door de trein, verhoging van de prijzen van vliegtickets (belastingen en accijns), marktwerking of handel in gebruiksrechten (slots).

Het nu al maken van groeiafspraken na 2023 terwijl de bijbehorende maatregelen (zoals hinderbeperking) nog niet eens zijn uitgewerkt laat staan uitgevoerd, zal in de toekomst leiden tot nieuw verlies van vertrouwen en daarom gaan we daarmee niet akkoord. Wij willen pas verder praten over de ontwikkeling van Schiphol na 2023 nadat het plafond van 500.000 vluchten (waarbinnen 29.000 in de nacht) handhaafbaar is verankerd en allerlei lopende en voorgenomen onderzoeken (zoals die over ultrafijnstof, veiligheid, vervanging door trein of verplaatsing) zijn afgerond.

De samenstelling van de bewonersdelegatie is aangepast om recht te doen aan deze nieuwe lijn. Kees van Ojik ondersteunt deze, Klaas Bijlsma is opgevolgd door Win Brouwer en Matt Poelmans is woordvoerder.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer