Schiphol en provincies leggen Omgevingsraad lam

Maandag 12 maart 2018

Open brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Volgens de geldende procedure wordt de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in staat gesteld om te adviseren over een wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Op dit moment betreft zo’n wijziging het vastleggen van de definitie van handelsverkeer en de bepaling van het plafond voor nachtvluchten op Schiphol.

De ORS-bewonersdelegatie heeft geprobeerd de ORS te laten adviseren over deze wijziging. Helaas hebben de andere delegaties (bestuurders en luchtvaartsector) ons in de steek gelaten. Dat de luchtvaartsector geen behoefte heeft aan advisering verrast ons niet, maar dat ook de bestuurdersdelegatie daarvan afziet verbaast ons. De BRS-gemeenten in de regio IJmond hebben namelijk wel een zienswijze hierover ingediend en ook de BRS-gemeenten in Zuid Holland gaan u via het samenwerkingsverband Holland-Rijnland nog een brief schrijven.

De ORS-bewonersdelegatie betreurt deze gang van zaken, omdat daarmee de rol van het wettelijke adviesorgaan in Schipholzaken wordt uitgehold. De meerwaarde van integrale advisering verdwijnt als partijen los van elkaar politiek en bestuur benaderen. Nu de andere delegaties daarvoor kiezen zien wij ons echter gedwongen u rechtstreeks te informeren.

Handelsverkeer

De definitie handelsverkeer die nu wordt vastgelegd wijkt af van die in het concept-LVB bij de wet op het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel die in maart 2016 door het Parlement is aanvaard. Daarom bestaat er twijfel over het aantal vliegbewegingen dat valt onder handelsverkeer en onder General Aviation. Nu het plafond van 500.000 vluchten per jaar nadert, mag daarover geen onduidelijkheid bestaan. Graag ontvangen wij een omschrijving en berekening van de precieze aantallen in deze categorieën.

Nachtvluchten

De andere wijziging betreft het bepalen van het plafond voor nachtvluchten. De verlaging van 34.000 naar 32.000 is reeds tien jaar geleden overeengekomen. Het is wrang dat de afspraak over dit verlaagde plafond (waarover geen enkel verschil van mening bestaat en dat een belangrijk onderdeel had behoren te zijn van de initiële hindervermindering) toch door Schiphol herhaaldelijk is overschreden. Dat geldt eveneens voor de verdere verlaging naar 29.000 nachtvluchten, die voor zowel bewoners en bestuurders niet ter discussie staat. Dat Schiphol daaronder uit wil komen is in flagrante strijd met het akkoord. Nu twee van de drie partijen in de ORS vinden dat deze verlaging al drie jaar geleden had moeten ingaan, verzoeken wij u dan ook dienovereenkomstig te beslissen. Anders zou de luchtvaartsector een vetorecht krijgen en worden beloond voor het scheppen van voldongen feiten.

Rechtsvacuüm

Bij deze en andere schendingen van het akkoord wreekt zich het rechtsvacuüm dat is ontstaan door vertraging en uitstel van diverse afspraken uit het Aldersakkoord. Daardoor is de rechtszekerheid van omwonenden in het geding en komt de handhaving in gevaar. Ons vertrouwen in een zorgvuldige naleving van het Aldersakkoord is ernstig beschaamd. Ondanks de nadelige consequenties van diverse vertragingen voor de hindervermindering, heeft de bewonersdelegatie zich loyaal gehouden aan dat akkoord. Anders dan wel wordt gesuggereerd is dat niet verouderd, zo hebben wij tot vier keer toe (augustus 2010, december 2012, oktober 2013 en januari 2015) meegewerkt aan bijstelling waar dat nodig was.

Nu het plan van aanpak Schiphol 2020-2030 ook weer vertraging heeft opgelopen, accepteren wij de gedoogsituatie niet langer en verwachten wij dat met ingang van het gebruiksjaar 2019 de handhaving gebaseerd zal worden op de vigerende wet.

ORS-bewonersdelegatie

 

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer