Schiphol in goede banen leiden

Woensdag 11 april 2018

Aan: ORS-Bewonersorganisaties

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft vanaf het begin strikt vastgehouden aan het Aldersakkoord. Ondanks onvolkomenheden is dit ons beste houvast. Dat blijkt ook uit de pogingen van de luchtvaartsector om eronder uit te komen nu het plafond van 500.000 vluchten gaat knellen. Het is in ons eigen belang om naleving te eisen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat steunt ons daarin, dus tot en met 2020 ligt de groei vast.

Ná 2020 geldt de 50/50-regel die als onderdeel van het akkoord (en het in wet vastgelegde Nieuwe Normen-en Handhavingstelsel, NNHS) in de plaats komt van het plafond. De enig juiste interpretatie van deze regel laat een beperkte groei toe, te verdienen ná verdere hinderbeperking. Het Milieueffectrapport (MER) over het NNHS moet uitsluitsel geven over de precieze omvang. Vandaar dat wij de aannames en parameters kritisch bewaken.

Het doel van het Aldersakkoord is “ontwikkeling in balans met de omgeving” met selectiviteit als middel. Dat had moeten leiden tot reservering van de sinds 2008 beschikbare groeicapaciteit voor netwerkverkeer, terwijl vakantieverkeer zou worden overgeplaatst naar Eindhoven en Lelystad. Zoals bekend is Schiphol bewust sneller gegroeid dan de bedoeling was en is de schaarse groeiruimte verspild aan pretvluchten.

Door het getreuzel met Lelystad is de overheveling van vakantievluchten niet van de grond gekomen. In het Aldersakkoord van 2008 was opening voorzien bij 475.000 vluchten. Volgens het Alternatieve pakket van 2012 zou dat zelfs eerder beginnen. In plaats daarvan is het uitgedraaid op vertraagde opening en geleidelijke ingebruikname. Doordat de luchtvaartsector de afspraak niet is nagekomen om de verkeersverdeling onderling te regelen heeft Schiphol zichzelf dubbel op slot gedaan.

Het gepruts met het MER heeft de uitvoering van selectiviteit ondermijnd. Eventuele groeiruimte op Schiphol na 2020 mag niet opnieuw worden verkwanseld. Pas na 2023 kan Lelystad soelaas van enige betekenis gaan bieden. Nu Lelystad uit het één en ondeelbare akkoord is gelicht, eist de ORS-bewonersdelegatie als compensatie voor de gederfde hinderbeperking dat het plafond van 500.000 vluchten wordt verlengd tot in ieder geval 2023.

In het kader van de onderhandelingen over het Plan van aanpak Schiphol 2020-2030 moet de vraag aan de orde komen of groei boven het huidige aantal vliegbewegingen überhaupt wenselijk is en zo ja, waar die kan plaatsvinden. In ieder geval is duidelijk dat uitbreiding op locatie niet kan: de Randstad tegelijk volbouwen en volvliegen leidt tot een onaanvaardbare aanslag op het woon- en leefklimaat. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dat vergt een integrale afweging van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, capaciteit, bereikbaarheid, verkeersmodaliteit, werkgelegenheid, etc. De aangewezen plaats daarvoor is de ORS als het bij wet daarvoor ingestelde adviesorgaan.

ORS-Clustervertegenwoordigers

 

Zie ook Omwonenden Schiphol verzetten zich tegen groei

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer