Zienswijze LBV1 Schiphol

Maandag 29 maart 2021

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft in een zienswijze het Ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol afgewezen. Het daaraan ten grondslag liggende Milieu Effect Rapport (MER) deugt niet. Het plafond van 500.000 vluchten is niet verdiend en moet worden verlaagd naar maximaal 350.000. Het Nieuwe Normen- en Handhaving Stelsel (NNHS) kan dan ook niet in werking treden. Op basis van de uitgebreide argumentatie wordt een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Conclusies en aanbevelingen
● Het NNHS voldoet niet aan de verwachtingen en biedt ook geen oplossing voor de toekomst. Er is een systeem nodig dat lokale bescherming biedt (niet enkel sturen op totalen voor de Schipholregio) en aansluit bij de hinderbeleving. Daarbij dienen er maxima te worden gesteld per locatie aan de hinder in termen van aantal uren overlast, frequenties van passages en geluidsniveaus bij zowel de primaire als secundaire banen.
● De 500.000 vluchten zijn niet verdiend. Leg daarom een lager plafond vast.
● Hanteer voor dit plafond een aantal van 350.000 vluchten hetgeen ruim voldoende is voor het publieke belang ‘verbinding’.
● Beperk de streefwaarde niet tot slechts één gelijkwaardigheidscriterium (aantal ernstig gehinderden), maar voeg minimaal het aantal ernstig gehinderde huizen in het binnengebied toe om onjuiste prikkels te voorkomen, waarbij hinder verschuift naar de meest gehinderde gebieden.
● Verruim het LVB niet ten opzichte van eerdere concepten maar scherp het juist aan.

Mocht het bovenstaande onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zit er niets anders op dan de gedoogsituatie te beëindigen door het vigerende stelsel van Handhavingspunten met de huidige grenswaarden onverkort na te laten naleven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hoewel dit niet de gewenste uitkomst is, is het wel de consequentie van het feit dat ook het MER aantoont dat het NNHS de doelstelling -betere bescherming van de omgeving- niet heeft waargemaakt.

20210326 Zienswijze ORSbewoners LVB1

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer