Bewonersdelegatie schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op

Dinsdag 11 februari 2020

Update 19 februari

De bewonersdelegatie wilde pas verder praten over de toekomst van de ORS als duidelijk was wat de andere partijen in de ORS vonden van de plannen van Van Geel. In diens voorstellen (‘modellen’) wordt de rol van de ORS ingeperkt door het adviesrecht over hindernormen en afwegingskaders te laten vervallen. Een ORS nieuwe stijl mag dan alleen nog praten over maatregelen om de pijn van de luchtvaart te verzachten. Terwijl het de bewoners erom gaat onnodige pijn te voorkomen. Dat kan feitelijk alleen door minder vluchten, iets waarvoor inmiddels steeds meer argumenten op tafel liggen. Anders blijft het dweilen met de kraan open op een waterbed.

Schiphol heeft nog niets laten weten ten aanzien van de evaluatie, maar is wel bezig de ORS te ondermijnen. Al maandenlang wordt buiten de ORS om overleg gevoerd over hinderbeperkende maatregelen, soms in geheime vergaderingen met gemeentebesturen. Als er al geen toezeggingen worden gedaan, worden er op zijn minst verwachtingen gewekt. Daarmee wordt een verdeel- en heerstactiek gevolgd. Omdat hinderbeperking nauwelijks mogelijk is, komt het in feite neer op hinderverplaatsing.

De bestuurders (provincies en gemeenten) lijken te kiezen voor een rechtstreeks overleg met het minister. Daarbij staan de bewoners buitenspel. Terwijl het om een aanslag op hun leefomgeving en gezondheid gaat door geluidshinder, luchtvervuiling en veiligheidsrisico’s. Daarom moet het aangekondigde hinderreductiepakket eerst met hen worden besproken voordat het ministerie het vaststelt. Besluiten kunnen pas worden genomen als er nieuwe normen zijn en vliegtuiggeluid en -uitstoot is gemeten in plaats van berekend.

Probleem is ook de onduidelijkheid over het wettelijk kader voor het overleg. Bestuurders willen dat de Omgevingswet zoveel mogelijk regelt en niet de Luchtvaartwet, want zij gaan over de omgeving. Dat geeft hen ruimte om maar raak te bouwen. Alleen valt de luchtvaart helemaal niet onder de Omgevingswet en de rechtsbescherming is al onder de maat. Het recente rapport de Staat van Schiphol 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport bewijst dat de hinder alleen maar is toegenomen en meer mensen gezondheidsschade oplopen. Groei van Schiphol op de huidige locatie kan echt niet meer.

Dit heeft dermate veel impact dat de vraag over governance (‘integer en transparant handelen door overheidsorganisaties en bestuurders en het organiseren van toezicht hierop’) topprioriteit heeft. Het oordeel van deskundigen, zoals ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid, moet een centrale rol krijgen in het luchtvaartbeleid en dus ook in de modelvorming die de bewoners moet beschermen tegen private belangen van de sector. Het continueren en opnieuw vormgeven van de huidige strategische adviesfunctie voor de bewoners is meer dan ooit noodzakelijk.

De bewoners accepteren niet dat zij bij zo’n belangrijke taak als het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving buitenspel worden gezet. In afwachting van duidelijkheid over de toekomstige taken heeft de bewonersdelegatie het overleg opgeschort. Voordat het overleg met Van Geel wordt hervat, wil de bewonersdelegatie met externe deskundigen een beter model voor het adviesrecht en de bewonersparticipatie ontwerpen.

Inmiddels zijn door Van Geel toezeggingen gedaan die ons hebben doen besluiten verder te praten.

ORS-bewonersdelegatie

 

Uit de media: bericht op NOS.nl.

BNR: Omwonenden Schiphol stappen uit overleg, minister is verrast

De Telegraaf: Omwonenden weigeren overleg over groei Schiphol.

Ook regionale kranten als de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad berichten erover.

 

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer