Niet bouwen onder de routes

Maandag 23 oktober 2017

Open brief aan de leden van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (IenM)

Op 25 oktober 2017 behandelt de Commissie IenM de brief van staatssecretaris Dijksma waarin zij de inwerkingtreding aankondigt van het Wijzigingsbesluit Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol. Daarin is het zogeheten “transformatieakkoord” vastgelegd. De bedoeling daarvan is de ontheffingsverlening voor kleinschalige (inbreidings)locaties in de 20Ke contour te vereenvoudigen door die bevoegdheid over te brengen van het rijk naar de provincie.

Tegen deze voorgenomen wijziging hebben wij 16 november 2016 bezwaar gemaakt omdat de uitwerking veel verder gaat dan de oorspronkelijk bedoeling. Helaas zijn deze bezwaren zonder motivering op 22 augustus 2017 terzijde gelegd. Vandaar dat wij deze nu onder uw aandacht brengen.

Het transformatieakkoord is buiten de Omgevingsraad Schiphol (ORS) om tot stand gekomen. Wij hebben ons daarbij neergelegd omdat wij reeds klaarliggende bouwplannen niet willen ophouden. Het ging immers om een tussenoplossing in afwachting van de definitieve regeling waarvoor de staatssecretaris de ORS om advies heeft gevraagd

De uitwerking van die tussenoplossing in het wijzigingsbesluit gaat echter veel verder dan een vereenvoudiging van de ontheffingsprocedure. Het LIB introduceert een versoepeld regime met twee onaanvaardbare gevolgen: het de facto ontnemen van het recht op klagen over hinder en het niet meetellen van de nieuwe omwonenden in de berekeningen van het aantal belaste woningen en gehinderde personen (“spookgehinderden”). Wij zien dit als een nieuwe poging om de groeivoorwaarden voor Schiphol te omzeilen.

Vandaar dat wij de Kamercommissie vragen aan het voorliggende besluit de bepaling toe te voegen dat deze wijzigingsregeling alleen geldt voor een limitatieve lijst van bouwplannen. Die lijst moet worden ontdaan van oneigenlijke bouwplannen. In ieder geval moet worden geschrapt een plan dat qua omvang en ligging precies aangeeft waarom wij terecht bezwaar aantekenen: 4500 woningen in Ouder Amstel pal onder aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan.

De afweging tussen wonen en vliegen is de kerntaak van de ORS. Het mag geen onderonsje zijn tussen de luchtvaartsector en de bestuurders waarvan de gevolgen worden afgewenteld op de bewoners. Wij staan al een jaar klaar om de adviesaanvrage over een definitieve regeling Wonen en vliegen ter hand te nemen, in samenhang met andere kwesties, zoals ook is afgesproken in het Plan van aanpak Schiphol 2030.

ORS-bewonersdelegatie

 

De Tweede Kamer Commissie heeft naar aanleiding van onze open brief schriftelijke vragen gesteld

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer