ORS-bewoners keuren gebruiksplan Schiphol 2017 af

Vrijdag 30 september 2016

De Gebruiksprognose Schiphol 2017 ademt de sfeer van ongebreidelde groei, wat in strijd is met de letter en de geest van het Aldersakkoord (‘selectieve groei mainport’) en de politieke doelstelling in de Actieagenda van het kabinet (‘ontwikkeling in balans met de omgeving’). De bewonersdelegatie keurt de GP2017 af.

Schiphol stelt jaarlijks een gebruiksprognose op om inzicht te geven in het verwachte gebruik van het baan- en routestelsel en de daaruit resulterende lokale geluidsbelasting. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) brengt advies uit of deze prognose toereikend, transparant en inzichtelijk is ten aanzien van de lokale geluidsbelasting voor het komend jaar (met een vooruitblik voor de jaren erna) en of deze past binnen de gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels.

De Gebruiksprognose 2017 (GP2017) voldoet niet aan de beoogde informatiebehoefte om de eenvoudige reden dat onduidelijk blijft waarom de afspraken van het Aldersakkoord niet worden nagekomen.

Nachtvluchten

Volgens afspraak moest eind 2015 de reductie naar 29.000 vluchten zijn gerealiseerd. Dat dit niet meer nodig zou zijn is slechts een loze bewering van de luchtvaartsector. De omvang van de geclaimde hinderreductie is door onafhankelijke deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) verworpen. Bovendien moet hierover volgens punt 7 van het alternatieve CDA-pakket tussen partijen overeenstemming bestaan en geeft Schiphol zelf toe dat dit onderwerp nog in discussie is.

De volgende passage moet worden geschrapt: “Schiphol heeft aan de ORS aangetoond dat ten gevolge van het vliegen van CDA’s overdag de beoogde hinderbeperkende effecten zijn bereikt. Conform de afspraken van het alternatieve pakket is dan het oorspronkelijke plafond van 32.000 weer van kracht” (GP2017, p.10)

Plafond

“Schiphol is zich bewust van het snel naderen van het plafond van 500.000 vliegbewegingen en zal daar verantwoord mee omgaan. Zo worden, naast het target voor nachtvluchten, nu ook al voorzieningen getroffen om het plafond van 500.000 vluchten niet te overschrijden” (GP2017, p.10). Die voorzieningen ontbreken in het gebruiksplan, de enkele mededeling dat “in de periode 2018-2020 de groei wordt afgevlakt wegens het plafond” (GP2017, p.39) volstaat niet. Trouwens, als dit “afvlakken” zou kunnen, waarom is dat dan niet eerder gebeurd?

Selectiviteit

Bij 90% van het plafond voor Schiphol (dus ca. 450.000 vluchten) had uitplaatsing naar Lelystad/Eindhoven moeten beginnen. De afgesproken selectiviteitsmaatregelen zijn niet tijdig ingevoerd, de eerder beloofde acties door Schiphol zijn uitgebleven en concrete stappen om hieraan alsnog te voldoen (capaciteitsdeclaratie, slotcoördinatie) ontbreken. Het gevolg is dat de schaarse groeiruimte niet wordt benut voor netwerkverkeer zoals bedoeld.

Met deze gebruiksprognose brengt Schiphol zichzelf willens en wetens in de problemen. De bewonersdelegatie heeft hiervoor gewaarschuwd bij eerdere gebruiksprognoses en kan niet anders dan de voorliggende GP2017 afkeuren. Dit lot zal de volgende Gebruiksprognose 2018 ook treffen als de beginselen van selectieve groei opnieuw worden geschonden.

Bewonersdelegatie Regioforum Omgevingsraad Schiphol

 

Zie ook Interview Kees van Ojik

Zie ook Reactie Schiphol

Zie ook Artikel Volkskrant

Zie ook Kamervragen PvdA/CDA

Zie ook Interview Sharon Dijksma

Zie ook Vertrouwen in Schiphol verloren

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer