MinderHinderSchiphol?

Zondag 11 april 2021

Zoals bekend is het de Omgevingsraad Schiphol (ORS) begin 2019 niet gelukt om een unaniem advies uit te brengen over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. De reden was dat Schiphol een groeigarantie eiste zonder de achterstallige hinderbeperking in te halen en ook geen harde toezeggingen kon doen voor de toekomst. De meerderheid van de partijen in de ORS adviseerde daarom een “Pas op de plaats“. Dankzij de corona-uitbraak is die pauze er ook gekomen. Helaas is deze kans onvoldoende benut om tot echte hinderbeperking te komen. Behalve dat het niet aannemelijk is dat Schiphol de groei naar 500.000 vluchten alsnog zou kunnen verdienen, toont het ook het failliet aan van het groeiverdienmodel.

De eerste versie van het hinderreductieplan dat Schiphol, samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in opdracht van minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opstelde schoot volkomen te kort:

De reikwijdte is te beperkt, het bevat alleen maatregelen die de groei van Schiphol niet in de weg staan;

Maatregelen die betekenisvol bijdragen aan minder hinderbeleving zoals meer rustperioden ontbreken;

Het geeft geen inzicht in het effect van de maatregelen, noch cumulatief, noch per locatie;

Het zijn technische maatregelen vanuit het Schipholperspectief, ze geven geen sturing op hinder per locatie vanuit bewonersperspectief.

Om die reden presenteerde de ORS-bewonersdelegatie een eigen plan met maatregelen die wel zoden aan de dijk zetten en echt de hinder beperken, zoals bijvoorbeeld een nachtsluiting. In de definitieve versie van het plan Minderhinderschiphol ontbreken die echter, zodat de omgeving er uiteindelijk weinig mee opschiet. Sterker, veel maatregelen komen neer op verplaatsing van hinder. Ook de conclusies en aanbevelingen zijn eenzijdig en incompleet. Nog belangrijker is dat de beoordelingsmaatstaf (het berekende aantal gehinderden) een vertekend beeld geeft. Er is een hindernorm nodig die een uitspraak mogelijk maakt of is voldaan aan lokale omgevingskwaliteit gebaseerd op geluidsmetingen.

Het ministerie van IenW wil een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het Schipholplan. De vraagstelling is daarbij van wezenlijk belang, evenals de begeleiding bij de uitvoering. Omdat hinderbeperking bij uitstek het terrein is waarop de ORS veel ervaring heeft opgedaan, ligt het voor de hand om van deze expertise gebruik te maken. Vandaar dat de bewonersdelegatie ervoor pleit om het uitzetten van de onderzoeksvraag, het beoordelen van de aanpak, de tussenresultaten en het concept rapport te doen samen met de maatschappelijke organisaties zoals beoogd in de toekomstige Maatschappelijke Raad Schiphol.

Vooruitlopend daarop heeft de ORS-bewonersdelegatie al een eerste deskundigentoets laten uitvoeren ter bespreking in het Regioforum op 9 april 2021.

210406 M.Poelmans Beoordeling internetconsultatie programma hinderbeperking Schiphol

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer