Governancestructuur of bewonersparticipatie?

Zondag 15 april 2018

De Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat houdt op 18 april 2018 een hoorzitting over de “governancestructuur” voor de luchtvaart”. Dit niet alledaagse begrip wordt niet verduidelijkt, maar de bijlage bij de convocatie die de genodigden hebben gekregen (maar vreemd genoeg niet is gepubliceerd) stemt bepaald niet gerust:

Het doel van dit rondetafelgesprek is om informatie te verkrijgen over de visies van betrokkenen op de gewenste toekomstige structuur van besluitvorming (governancestructuur) voor de luchtvaart in Nederland. De besluitvorming rondom luchtvaart in Nederland is aan een herijking toe. We willen naar een nieuwe balans tussen overheden, inwoners en belanghebbenden waarbij sprake is van consistent, transparant management, samenhangend inzichtelijk beleid, processen en beslissingsrechten. De discussies en besluitvorming rondom het vliegveld Lelystad hebben duidelijk gemaakt dat niet iedere partij zijn/haar rol kende, dat verwachtingen anders lagen en dat transparantie ontbrak. De vraag is of alle belanghebbenden in balans met de belangen die in het geding zijn voldoende inbreng kunnen hebben op het besluitvormingsproces. Daarbij zullen economische belangen goed afgewogen moeten worden tegen belangen van hinder, overlast, milieu en klimaat, zodat de rijksoverheid afgewogen voorstellen kan doen aan het parlement.”

In de bijdragen aan de hoorzitting van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Aalsmeer komt de aap uit de mouw: bewoners moeten hun plaats kennen en overheden moeten weer ongehinderd kunnen besluiten. Dat de provincie Noord Holland die mening is toegedaan was ons al bekend. Zij frustreert het huidige overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) al langer door bepaalde onderwerpen buiten dit wettelijk adviesorgaan om te willen regelen (zoals bouwen onder de routes) en bij andere adviezen de bewoners af te vallen (zoals vermindering nachtvluchten). Merkwaardig is wel dat de gemeente Amsterdam zich (na de raadsverkiezingen) daarbij aansluit.

Dat het een rommeltje is bij de besluitvorming over de Milieueeffectrapporten (MER) Schiphol en Lelystad is voor iedereen duidelijk. Dat daarin verbetering moet komen vinden de omwonenden uiteraard ook. Maar laten we eens beginnen met het nakomen van alle gemaakte afspraken. Daarna kunnen we de procedures verbeteren. Een voorstel daarvoor ligt al klaar in de brief van de ORS-voorzitter van 13 december 2017.

Iedere suggestie dat de huidige chaos in het luchtvaartbeleid komt door bewonersparticipatie wijzen wij af. Hetzelfde geldt voor twijfel aan onze representativiteit. De gekozen ORS-bewonersvertegenwoordigers zijn volkomen ten onrechte uitgemaakt voor “grijze oude mannetjes met rare plannetjes”. Behalve dat deze denigrerende en discriminerende bejegening een Kamerlid niet past, doet het namelijk onrecht aan de loyale inbreng die de afgelopen jaren is geleverd. En we moeten toch niet willen dat een goed Hollands gebruik als polderen – waarvoor internationaal bewondering bestaat – de nek wordt omgedraaid?

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer